Besluttet ved den stiftende generalforsamling d. 03.11.2010.

Med revision pr. 11.04.2018, § 3, stk. 1.

Med revision pr. 10.04.2021, § 4, stk. 2 og § 4, sk. 3. 

 • § 1.   Navn og hjemsted:
 • Stk. 1.    Foreningens navn er Skattergade Beboerforening.
 • Stk. 2.    Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned og indkaldes
med mindst 4 ugers varsel skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Stk. 3.  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hændesenest 3 uger før afholdelsen.

Valg af dirigent.

 • Bestyrelsens/formandens beretning.
 • Forelæggelse af årsregnskab.
 • Fastlæggelse af kontingent  
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Nedsættelse af udvalg.
 • Evt.

Stk. 4.    Regnskabet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

§ 7. Tegningsregler:

Stk. 1.    Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer må ikke komme fra samme husstand.

§ 8.  Vedtægtsændringer:

Stk. 1     Vedtægtsændringer kan vedtages på to på hinanden følgende generalforsam-linger med 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 9.   Opløsning:

Stk. 1.   Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Seneste kommentarer

13.09 | 07:03

Ja så skulle der være fantastisk nyt fra “udenrigsgruppen”
Til Fællesspis blev vi orienteret om møder med svendkommunen. Jeg synes I skulle formidle det her og måske andre interessante steder.

03.09 | 09:10

Jeg vil gerne høre nyt fra “Udenrigsgruppen. Har i kke lige haft møde med borgmester?

20.07 | 19:58

Jeg er flyttet ind hos Arne og Winnnie i nr. 14, og vil gerne være medlem.

Mit tlf. nr er 27150212

Vh
Lotte

23.05 | 13:53

André Durinck var min oldefar

Del siden